SPEEDNAVI

SUB MENU

Notice

Notice and updates can be viewed here.
Please click here to only view update related news.

[Thailand] [MAPUPDATE] SPEEDNAVI RELEASE 2018S VERSION 4.0
Name
Views54162
Date2019-01-03
 

แผนที่เวอร์ชั่น 2018S มีการปรับปรุงข้อมูลดังต่อไปนี้
• เพิ่มสถานที่สำคัญต่างๆ POIs มากกว่า 10,165,076 จุด ทั่วประเทศ
• ปรับปรุงข้อมูลถนนในทุกระดับทั่วประเทศ
• เพิ่มข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์เป็น 582,360   หมายเลข
• ปรับปรุง 3D Building  มากกว่า 1,283 อาคารในเขตกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่ๆในต่างจังหวัด
• ปรับปรุงข้อมูลภาพทางแยกเสมือนจริง (ILS) หรือแยกต่างๆ ในกรุงเทพฯ และเส้นทางหลัก ๆในประเทศ
• ปรับปรุงข้อมูลช่องทางจราจรเดินรถ (Lane Information ) ในเขตกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และเมืองใหญ่ๆในต่างจังหวัด 21,002 จุด  และปรับปรุงทางเข้าอาคารให้ถูกต้อง

ท่านสามารถเลือกรุ่นอุปกรณ์นำทางของท่านจากรายการด้านล่าง

PND
[Download] Besta C5Plus(LT)
[Download] Kamaz NAAV530TV
[Download] Kamaz NAAV580HD
[Download] Kamaz NAAV590TV
[Download] Kamaz ZUN470(LT)
[Download] Kamaz ZUN570(LT)
[Download] Zytrus Z4
[Download] SPEEDNAVI ULTRA7

Car Audio
[Download] CASKA
[Download] Chevrolet TrailBlazer (EL828)
[Download] HMS T-3000
[Download] HMS T-1000
[Download] HMS TC5000
[Download] Kamaz NBX740
[Download] Kamaz NBX770(HiRes)
[Download] NGS FlyAudio E7529
[Download] Kamaz NBX907A
[Download] Zulex RR-C7025KF
[Download] Hyundai Grand Starex (DVT-800)
[Download] CASKA D106(2012)
[Download] Kamaz NBX770
[Download] CASKA V6/V8
[Download] Mazda BT50 Pro
[Download] Zulex IFT.FORD.1
[Download] Zulex Prima-M
[Download] Zulex TY-LF55D
[Download] Mitsubishi M9N
[Download] Mitsubishi S1
Previous post
Gogopal Speednavi Update 2020S version 3.1.20.201 (Download Link)
Next post
[MAPUPDATE] SPEEDNAVI RELEASE 2018S VERSION 3.0