SPEEDNAVI

SUB MENU

Notice

Notice and updates can be viewed here.
Please click here to only view update related news.

[Thailand] [MAPUPDATE] SPEEDNAVI RELEASE 2018S VERSION 3.0
Name
Views51560
Date2019-01-03

แผนที่เวอร์ชั่น 2018S มีการปรับปรุงข้อมูลดังต่อไปนี้
• เพิ่มสถานที่สำคัญต่างๆ POIs มากกว่า 10,165,076 จุด ทั่วประเทศ
• ปรับปรุงข้อมูลถนนในทุกระดับทั่วประเทศ
• เพิ่มข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์เป็น 582,360   หมายเลข
• ปรับปรุง 3D Building  มากกว่า 1,283 อาคารในเขตกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่ๆในต่างจังหวัด
• ปรับปรุงข้อมูลภาพทางแยกเสมือนจริง (ILS) หรือแยกต่างๆ ในกรุงเทพฯ และเส้นทางหลัก ๆในประเทศ
• ปรับปรุงข้อมูลช่องทางจราจรเดินรถ (Lane Information ) ในเขตกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และเมืองใหญ่ๆในต่างจังหวัด 21,002 จุด  และปรับปรุงทางเข้าอาคารให้ถูกต้อง

ท่านสามารถเลือกรุ่นอุปกรณ์นำทางของท่านจากรายการด้านล่าง

PND
[Download] Besta C4
[Download] Besta_C5HD
[Download] Kamaz ZUN400/500
[Download] Kamaz ZUN550HD
[Download] TWZ P628

Car Audio
[Download] Kamaz NBX740(SN3)
[Download] Motevo A5
[Download] Zulex RR-C7025KF(SN3)
Previous post
Gogopal Speednavi Update 2020S version 3.1.20.201 (Download Link)
Next post
Kia Forte / Cerato Speednavi Update 2018S version 4.1.18.201 (Download Link)