SPEEDNAVI

SUB MENU

Update News

[Thailand] [MAPUPDATE] SPEEDNAVI RELEASE 2019S VERSION 3.0
Views49258
Date2020-01-05
 Map Update version 2019S includes several enhancements such as:

แผนที่เวอร์ชั่น 2019S มีการปรับปรุงข้อมูลดังต่อไปนี้
• เพิ่มสถานที่สำคัญต่างๆ POIs มากกว่า 10,165,076 จุด ทั่วประเทศ
• ปรับปรุงข้อมูลถนนในทุกระดับทั่วประเทศ
• เพิ่มข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์เป็น 582,360   หมายเลข
• ปรับปรุง 3D Building  มากกว่า 1,283 อาคารในเขตกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่ๆในต่างจังหวัด
• ปรับปรุงข้อมูลภาพทางแยกเสมือนจริง (ILS) หรือแยกต่างๆ ในกรุงเทพฯ และเส้นทางหลัก ๆในประเทศ
• ปรับปรุงข้อมูลช่องทางจราจรเดินรถ (Lane Information ) ในเขตกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และเมืองใหญ่ๆในต่างจังหวัด 21,002 จุด  และปรับปรุงทางเข้าอาคารให้ถูกต้อง

ท่านสามารถเลือกรุ่นอุปกรณ์นำทางของท่านจากรายการด้านล่าง

    

PND
[Download] Besta C4
[Download] Besta_C5HD
[Download] Kamaz ZUN400/500
[Download] Kamaz ZUN550HD
[Download] TWZ P628

Car Audio
[Download] Kamaz NBX740(SN3)
[Download] Motevo A5
[Download] Zulex RR-C7025KF(SN3)

 

 

List
Previous post
Gogopal Speednavi Update 2019S version 3.1.19.201 (Download Link)
Next post
[MAPUPDATE] SPEEDNAVI RELEASE 2019S VERSION 3.0